Výsledok hľadania pre slovo: Koherentny

koherencia -ie ž. ‹l› kniž. a odb. súvislosť, spojitosť: fyz. spoločný časový aj miestny pôvod: koherencia optického žiarenia; oznam. tech. vlastnosť elektromagnetického poľa opisujúca správanie tohto poľa v čase a priestore; lingv. koherencia textu vzťah dvoch (al. viacerých) významových zložiek textu, pri ktorom jeden významový prvok predpokladá iný, jeho interpretáciaa je od neho závislá; psych. vzťah medzi psychickými vlastnosťami, procesmi a funkciami patriacimi k sebe (op. inkoherencia); sociol. skupinová súdržnosť v malej skupine zisťovaná sociometrickými technikami;

koherenčný príd.: odb. koherenčná teóriaa; filoz. koherenčné chápanie pravdy (hlavne v novopozitivizme) považujúce za kritériumm pravdivosti vety jej odvoditeľnosť v rámci daného systému viet vybudovaného v zhode s logickými zákonmi a pravidlami logickej syntaxe; psych. teóriaa, podľa ktorej psychické elementy (pocity) vstupujú samy od seba do špecifických spojení (konfigurácií) na základe afinity;

koherentný príd. kniž. a odb. súvislý, spojitý (op. inkoherentný): fyz. koherentné svetlo vychádzajúce z bodového zdroja, monochromatické; koherentné vlnenie majúce rovnakú frekvenciu, rovnaký smer kmitania a rovnakú fázu al. rovnaký rozdiel fáz; jad. fyz. koherentný rozptyl rozptyl fotónu elektrónom, pri ktorom sa mení smer jeho letu bez zmeny energie; poľn. koherentná skladba pôdy v ktorej sa pôdne častice vzájomne priťahujú svojimi povrchmi bez účasti obalových dipólov

inkoherencia -ie ž. ‹l› kniž. a odb. nesúvislosť, roztrieštenosť, rozklad, rozpad (op. koherencia): fyz. neexistencia pevných fázových vzťahov medzi kmitmi al. vlnením; lek., psych. nedostatok vnútornej spojitosti medzi prvkami psychických procesov, obsahov a funkcií porušujúci mentálnyy prejav; inkoherencia myslenia stav, keď myslenie je nesúvislé, reč nezrozumiteľná;

inkoherentný príd. kniž. a odb. nesúvislý, rozkladný (op. koherentný): fyz., tech. inkoherentná jednotka obsahujúca vo svojej definičnej rovnici číselný súčiniteľ rôzny od jednej

 

Posledné hľadané

Koherentny
registrovať
elán
imunodeficientný
mikrób
pozauna
parlamentár
patent
audícia
papilóm

Najhľadanejšie

Validny
kognitívny
Inkluzívny
indikatívny
Koherentný
viktimizácia
editoriál, editorial
inovatívny
film
minaret