Výsledok hľadania pre slovo: absolútny

absolútny príd. ‹l›

1. nepodmienený, nezávislý (op. relatívnyy, podmienený): pocit absolútnnej voľnosti; absolútny nedostatok niečoho; absolútna väčšina úplná; (pri hlasovaní) prostá, nadpolovičná; absolútny víťaz ktorý dosiahol najlepší výkon (bez ohľadu na kategóriu); absolútny sluch schopnosť presne určiť výšku tónu bez pomoci hudobného nástroja; filoz. absolútnee Bytie posledná skutočnosť (u Schellinga); absolútny Duch (u Hegla a i.); geogr. absolútna výška (hory) nadmorská, prostá; fyz. absolútna nula, absolútny bod mrazu teoreticky najnižšia možná teplota (–273,15 °C), experimentálnee nedosiahnuteľná; absolútna teplota meraná v termodynamickej stupnici (v kelvinoch) od absolútnej nuly, vždy kladná; absolútna sústava (jednotiek) ktorej základnými jednotkami sú centimeter, gram, sekunda (skr. CGS); archeol. absolútnee datovanie pri ktorom sa vek objektov, kultúr a pod. určuje číselnými údajmi (letopočtami); štatist. absolútna frekvencia celková frekvencia, počet všetkých výskytov; hud. absolútna hudba využívajúca špecifické hudobné prostriedky a údaje, nevyvolávajúca mimohudobné predstavy (ako programová al. vokálna hudba); lit. absolútna poéziaa zámerne sa neviažuca formuláciou intelektuálnych a sociálnych obsahov, čistáá; lingv. absolútny ablatívv, datívv, genitívv (v latinčine, gréčtine, staroslovienčine a i.) pád gramaticky neviazaný na zvyšok vety; absolútny prechodník meravý lexikalizovaný tvar prechodníka nevyjadrujúci gramatickú zhodu (napr. sediac, ležiac, počínajúc, chtiac-nechtiac); práv. absolútnee práva nespochybniteľné (hlavne vlastnícke autorské, dedičské a i.); marx. ekon. absolútna nadhodnota časť hodnoty produkcie vznikajúca predĺžením pracovného dňa nad pracovný čas nevyhnutný na reprodukciu pracovnej sily; absolútna pozemková renta dôchodok plynúci vlastníkom pôdy na základe monopolu vlastníctva pôdy ako neobmedzeného majetku

2. (ničím) neobmedzený, nikomu nezodpovedajúci: absolútna monarchia absolutizmus; absolútna vláda; absolútny vládca, panovník absolutista 1;

absolútnosť -ti ž. k 1

 

Posledné hľadané

efektívne
syndróm
diplom
Kognitívny
diskretizácia
kineziológia
frázovanie
pása
ad hoc
segregácia

Najhľadanejšie

kognitívny
Inkluzivny
koherentny
viktimizácia
Validný
kompulzívny
minimum
pseudofilozofia
inovatívny
Maximum