Výsledok hľadania pre slovo: analýza

analýza -y ž. ‹g› rozbor, najmä ako všeobecná metódaa skúmania jednotlivých zložiek a vlastností nejakého predmetu, javu, činnosti; myšlienkové al. faktické rozkladanie jedného na mnohé, celku na časti, deja na akty (op. syntézaa): urobiť analýzu javu, prípadu; analýza textu, básne; laboratórna analýza; chem. zisťovanie chemického zloženia látky: analýza moču; fyz. súbor metód, ktorými sa získavajú informácie o prítomnosti a koncentrácii látok, o ich fyzikálnych vlastnostiach a pod.; spektrálna analýza určovanie žiariacej látky podľa charakteristického emisného centra; mat. disciplíny skúmajúce vlastnosti funkcií, postupností a radov; odb. systémová analýza systémové metódy výskumu v rozličných odboroch; ekon. hospodárska analýza skúmanie stavu a vývinu určitého ekonomického systému, jeho časti, okolia al. určitého ekonomického javu; lingv. štruktúrna, syntaktická analýza; komponentová analýza; štatist. analýza rozptylu metódaa založená na rozklade rozptylu na zložky

analyzátor1 -a mn. N -i m. (analyzátorka -y ž.) ‹g› kto analyzuje, robí analýzu: analyzátorr spoločenských vzťahov

analyzátor2 -a mn. N -y m. ‹g›

1. fyz., chem. prístroj, zariadenie určené na príslušný druh analýzy: fyzikálnyy, chemický analyzátorr (plynov); optický, akustický analyzátorr

2. fyziol. anatomicko-fyziologický systém zabezpečujúci vnímanie a analýzu rozličných podnetov, zložený z periférnych receptorov a príslušných mozgových centier navzájom spojených nervovými dráhami

autoanalýza -y ž. ‹g› psych. súbor postupov, ktorými sa človek usiluje pochopiť seba samého, porozumieť svojmu správaniu, postojom, citom, sebaanalýzaa;

autoanalytický príd.

path analýza [pás] path a-y ž. ‹a› sociol. typ štatistickej analýzy vyjadrujúci korelačnú závislosť zložených veličín, ktoré sú lineárnymi kombináciami základných veličín

makroanalýza -y ž. ‹g› chem. chemická analýzaa vzorky s hmotnosťou väčšou ako 0,1 g (op. mikroanalýzaa); ekon. empirická analýzaa národného hospodárstva ako celku;

makroanalytický príd.: makroanalytická metódaa

mikroanalýza -y ž. ‹g› chem. chemická analýzaa miligramových množstiev vzorky al. stanovenie stopových množstiev zložky vo väčšej vzorke (op. makroanalýzaa);

mikroanalytický príd.: mikroanalytická metódaa

sebaanalýza -y ž. ‹sl + g› kniž., psych. analýzaa seba samého, autoanalýzaa;

sebaanalytický príd.

daseinsanalýza [dázajns-] -y ž. ‹n + g› lek. psychoterapeutický smer založený na rozbore časovo obmedzeného pobytu ľudského jedinca na svete, zmyslu života a konečnosti ľudskej existencie, existenciálna analýzaa

elektroanalýza -y ž. ‹g› chem. metódaa chemickej analýzy založená na využití javov spojených s elektrochemickou reakciou al. s elektrickými vlastnosťami roztoku

hypnoanalýza -y ž. ‹g› lek. psychoterapeutická metódaa využívajúca hypnózu na navodenie terapeutickej komunikácie

magnetoanalýza -y ž. ‹g› geofyz. magnetometrická analýzaa

infraanalyzátor -a m. ‹l + g› chem. kontinuálnyy hlásič obsahu oxidu uhličitého a uhoľnatého a metánu v širokom rozmedzí koncentrácií

narkoanalýza -y ž. ‹g› psych., lek. (staršia) psychiatrická diagnostická a liečebná metódaa, pri ktorej je pacient uvedený do stavu omámeného vedomia pomocou hypnotík schopný viesť dialógg s lekárom

 

Posledné hľadané

iluminátor
axióma
antigén
pasívum
nukleoproteid
potenciálový
morálnosť
antonymický, antonymný
petrolejár
mikroorganizmus

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
detegovať
Kompulzivny
invazívny