Výsledok hľadania pre slovo: fyzika

fyzikálnochemický príd. týkajúci sa fyzikálnej chémie: fyzikálnochemicke metódy

fyzikalizácia -ie ž. ‹l < g› biol. proces vzájomného pôsobenia fyziky a biológie spočívajúci vo využití fyzikálnych pojmov, teórií, metód merania a experimentovania pri skúmaní biologických javov

fyzika -y ž. ‹g›

1. vedný odbor skúmajúci základné vlastnosti látok a polí a ich najjednoduchšie formy pohybu; vyučovací predmet tohto odboru: experimentálna, aplikovaná, teoretická fyzika; jadrová, atómová fyzika; fyzika elementárnych častíc skúmajúca vlastnosti, systematiku a dynamiku mikroobjektov; fyzika atmosféry

2. filoz. prírodná filozofia;

fyzikálny príd.: fyzikálnee zákony; fyzikálnee vlastnosti látok; fyzikálna chémiaa vedný odbor chémie podávajúci fyzikálny výklad chemických vlastností a chemických premien látok a sústav; lek. fyzikálna liečba fyzioterapia;

fyzikálne prísl.: fyzikálne rozložiť; fyzikálne sa líšiť

agrofyzika -y ž. ‹g› časť fyziky zaoberajúca sa pôdou a ovzduším i ďalšími javmi súvisiacimi s poľnohospodárstvom;

agrofyzikálny príd.

astrofyzika -y ž. ‹g› vedný odbor študujúci kozmické telesá z hľadiska ich fyzikálnych vlastností;

astrofyzikálny príd.

biofyzika -y ž. ‹g› hraničný vedný odbor študujúci živé systémy a vplyv faktorov prostredia na ne z hľadiska fyzikálnych zákonitostí a metód;

biofyzikálny príd.: biofyzikálna chémiaa odbor chémie zaoberajúci sa fyzikálno-chemickými zákonitosťami energetických a kinetických dejov v organizme

metafyzika -y ž. ‹g›

1. filoz. M. pôvodný názov Aristotelovho spisu nasledujúceho po Fyzike, v ktorých hovorí o bytí ako bytí, o jeho prvých princípoch a najvyšších príčinách

2. filoz. náuka o bytí, ontológiaa; (v marxizme) opak dialektiky

3. hovor. prílišná abstraktnosť, neurčitosť, hmlistosť;

metafyzický príd.: metafyzické chápanie prírody

geofyzika -y ž. ‹g› odbor zaoberajúci sa štúdiom javov a procesov v pevnej Zemi, v jej vzdušnom a vodnom obale a fyzikálnymi vlastnosťami okolitého priestoru vo vzťahu k Zemi;

geofyzikálny príd.: geofyzikálna mapa; geofyzikálny prieskum; geofyzikálna družica

 

Posledné hľadané

heteroklitický
noetika
patriciát
mikroskop
situácia
aldokyselina
procesor
inkoherentný
tragický
hygroskopickosť

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
Kompulzivny
invazívny
pukerlík
detegovať