Výsledok hľadania pre slovo: koherentny

koherencia -ie ž. ‹l› kniž. a odb. súvislosť, spojitosť: fyz. spoločný časový aj miestny pôvod: koherencia optického žiarenia; oznam. tech. vlastnosť elektromagnetického poľa opisujúca správanie tohto poľa v čase a priestore; lingv. koherencia textu vzťah dvoch (al. viacerých) významových zložiek textu, pri ktorom jeden významový prvok predpokladá iný, jeho interpretácia je od neho závislá; psych. vzťah medzi psychickými vlastnosťami, procesmi a funkciami patriacimi k sebe (op. inkoherencia); sociol. skupinová súdržnosť v malej skupine zisťovaná sociometrickými technikami;

koherenčný príd.: odb. koherenčná teória; filoz. koherenčné chápanie pravdy (hlavne v novopozitivizme) považujúce za kritérium pravdivosti vety jej odvoditeľnosť v rámci daného systému viet vybudovaného v zhode s logickými zákonmi a pravidlami logickej syntaxe; psych. teória, podľa ktorej psychické elementy (pocity) vstupujú samy od seba do špecifických spojení (konfigurácií) na základe afinity;

koherentný príd. kniž. a odb. súvislý, spojitý (op. inkoherentný): fyz. koherentné svetlo vychádzajúce z bodového zdroja, monochromatické; koherentné vlnenie majúce rovnakú frekvenciu, rovnaký smer kmitania a rovnakú fázu al. rovnaký rozdiel fáz; jad. fyz. koherentný rozptyl rozptyl fotónu elektrónom, pri ktorom sa mení smer jeho letu bez zmeny energie; poľn. koherentná skladba pôdy v ktorej sa pôdne častice vzájomne priťahujú svojimi povrchmi bez účasti obalových dipólov

inkoherencia -ie ž. ‹l› kniž. a odb. nesúvislosť, roztrieštenosť, rozklad, rozpad (op. koherencia): fyz. neexistencia pevných fázových vzťahov medzi kmitmi al. vlnením; lek., psych. nedostatok vnútornej spojitosti medzi prvkami psychických procesov, obsahov a funkcií porušujúci mentálny prejav; inkoherencia myslenia stav, keď myslenie je nesúvislé, reč nezrozumiteľná;

inkoherentný príd. kniž. a odb. nesúvislý, rozkladný (op. koherentný): fyz., tech. inkoherentná jednotka obsahujúca vo svojej definičnej rovnici číselný súčiniteľ rôzny od jednej

 

Posledné hľadané

kompozičné
kompozitum
arab
Minaret
ministerstvo
Kognitivny
Film
kompulzívny
relevantný
explózia

Najhľadanejšie

viktimizácia
Kognitívny
recipročne
kompulzívny
Koherentny
Investigatívny
inštitucionalizovaný
Film
lupanárium
fotorespirácia