Výsledok hľadania pre slovo: mora

móra1 -y ž. ‹l›

1. lit., lingv. (v časomernej metrike) základná časová jednotka, ktorej zodpovedá dĺžka krátkej slabiky a polovičná dĺžka dlhej slabiky

2. práv. oneskorenie dlžníka so splnením záväzku al. veriteľa s prijatím dlhu;

mórový príd. k 1: mórová dĺžka

móra2 -y ž. ‹t› stará tal. hra s prstami

moralita -y ž. ‹l›

1. lit. (stredoveká) alegorická dráma s morálnou tendenciou

2. kniž. mravné cítenie, morálnosť, mravnosť: prísna moralita

moralizovať nedok. ‹l› často pejor. vyjadrovať sa, posudzovať, poučovať z hľadiska morálky, obyčajne úzkoprso, prehnane: moralizujúci román

morálka -y ž. ‹l›

1. filoz. sféra ľudského konania a správania pozorovateľná z hľadiska etických hodnôt, predovšetkým dištinkcie dobra a zla, mravné konanie; súhrn určitých mravných zásad a noriem, mravnosť: zákony morálky

2. svedomitosť v plnení povinností, disciplína: občianska, pracovná morálka

morálny príd. ‹l›

1. týkajúci sa mravnosti, z nej vyplývajúci, týkajúci sa psychickej, duchovnej stránky človeka al. z nej vyplývajúci, mravný (op. amorálny): morálny poriadok, zákon; morálna sila, pomoc; morálne konanie; morálny kódex súbor pravidiel morálky, ktorými sa riadi konanie ľudí v určitej spoločnosti

2. ekon. morálne opotrebovanie fondov technické, konštrukčné zastarávanie, znehodnocovanie objavom dokonalejších výrobkov;

morálne prísl.: morálne zvíťaziť; morálne vyspelý človek;

morálnosť -ti ž.: chápanie morálnosťi

moratórium -ia s. ‹l›

1. ekon. odklad splatnosti záväzku, platenia dlhov za mimoriadnych okolností (napr. pri úpadku podniku)

2. dočasné zastavenie určitej činnosti, napr. výroby, skúšania jadrových zbraní;