Výsledok hľadania pre slovo: sféra

sféra -y ž. ‹g›

1. vesmírny priestor okolo zemegule; astron. (nebeská) sféra nebeská klenba v podobe myslenej gule

byť vo vyšších sférach nevnímať okolie, byť hlboko zamyslený

2. mat. guľová plocha

3. oblasť, okruh (nejakej činnosti, pôsobenia a pod.): kultúrna sféra; výrobná, nevýrobná sféra; sféra záujmov; sféra vplyvu;

sférický príd.: sférická harmónia vesmírna; astron. sférická astronómia zaoberajúca sa určovaním polôh a pohybov nebeských telies; mat. sférické súradnice sústava súradníc v priestore (v astronómii) určujúcich polohu kozmického objektu na nebeskej sfére; sférická trigonometria zaoberajúca sa skúmaním vlastností sférického trojuholníka; sférická plocha; sférický trojuholník časť guľovej plochy obmedzená oblúkmi troch najväčších kružníc; fyz. sférická chyba (v optike pri guľových šošovkách a i.) spôsobujúca, že lúče vzdialené od osi sa pretínajú inde ako lúče bližšie k osi; tech. sférický vodojem, plynojem guľový;

sféricky prísl.;

sférickosť -ti ž.

astenosféra -y ž. ‹g› geol., geogr. zemská vrstva ležiaca pod litosférou v hĺbke 50 – 100 km

atmosféra -y ž. ‹g›

1. geol., meteor. vzdušný obal Zeme tvorený zmesou plynov s rozličnými prímesami, otáčajúci sa spolu s ňou, ovzdušie; aj plynný obal iných planét a nebeských telies: vrstvy atmosféry

2. fyz. staršia jednotka tlaku: technická atmosféra zn. atm

3. ovzdušie, nálada v nejakom prostredí; prostredie vyznačujúce sa určitým rázom, náladou pôsobiacou na prítomných, účastníkov a pod.: dusná, napätá, nedýchateľná atmosféra; navodiť priaznivú atmosféru; pracovná atmosféra;

atmosférický príd.: geofyz. atmosférická elektrina súhrn elektrických javov vyskytujúcich sa v atmosfére; atmosférické vlny všetky vlnové pohyby v zemskej atmosfére; atmosférický šum elektromagnetické poruchy búrkového pôvodu počuteľné ako praskot pri rádiovom príjme; atmosférické okná vlnové dĺžky žiarenia, ktoré atmosféra prepúšťa, nepohlcuje ich, a tak umožňujú fotografovať povrch Zeme z kozmu; meteor. atmosférický front pásmo styku dvoch vzduchových hmôt; atmosférický tlak ktorým pôsobí zemská atmosféra v danom mieste; meteor. atmosférické zrážky výsledok kondenzácie vodných pár na zemskom povrchu al. na predmetoch a rastlinách; atmosférická porucha staršie označenie tlakovej níže;

atmosféricky prísl.

literatmosféra -y ž. ‹f + g› odb. staršia jednotka práce (energie, tepla) používaná niekedy v termodynamických výpočtoch

barysféra -y ž. ‹g› geol. ťažké jadro Zeme

batysféra -y ž. ‹g› tech. ponorná tlaková a vodotesná komora umožňujúca priame pozorovanie vo veľkých morských hĺbkach;

batysférický príd.

biosféra -y ž. ‹g› biol., ekol. časť zemského povrchu osídlená živými organizmami;

 

Posledné hľadané

metóda
televízor
román
koherencia
Koherentny
štruktúra
teória
anténa
morálne
mentálny

Najhľadanejšie

viktimizácia
elektorát
kognitivny
validný
inkluzívny
kompulzívny
koherentný
investigatívny
maskulínny
recipročne