Výsledok hľadania pre slovo: syntéza

syntéza -y ž. ‹g›

1. zhrnutie, zjednotenie jednotlivých častí, zložiek do celku (op. analýzaa): syntéza poznatkov, čiastkových výsledkov; vedecká syntéza; filoz. analýzaa a syntéza najdôležitejšie procesy na všetkých stupňoch poznania spočívajúce v myšlienkovom al. faktickom rozkladaní celku na časti a ich opätovnom skladaní do celku; tretí člen Heglovej triády voči téze a antitéze; chem. proces, pri ktorom sa dve al. viac látok zlučuje do jednej, zlučovanie; fyz. jadrová syntéza spájanie atómových jadier; radiačná syntéza premena látok pôsobením jadrového žiarenia

2. chem., tech. technologický proces, pri ktorom sa získavajú (syntetické) chemické látky, umelé hmoty

biosyntéza -y ž. ‹g› biochem. syntézaa zlúčenín prebiehajúca pôsobením enzýmov buď v živej bunke, al. v priemyselnej výrobe;

biosyntetický príd.

chemosyntéza -y ž. ‹g› biol. autotrofná výživa niektorých baktérií založená na oxidácii anorganických látok;

chemosyntetický príd.

fotosyntéza -y ž. ‹g› biol., chem. základný metabolický proces fotoautotrofných organizmov (zelených rastlín, rias, siníc a fotosyntetizujúcich baktérií), pri ktorom sa svetelná energia využíva na syntézu organických látok z oxidu uhličitého a vody;

fotosyntetický príd.: bot. fotosyntetická asimiláciaa fotoasimiláciaa; fotosyntetický cyklus; poľn. fotosyntetický efekt poľnohospodárske meradlo schopnosti plodín ukladať počas zberu slnečnú energiu, vyjadrenú v kalóriách

osteosyntéza -y ž. ‹g› lek. chirurgické spojenie kostných úlomkov v zlomenine

nukleosyntéza -y ž. ‹l + g› jad. fyz. vznik prvkov s vyššími atómovými hmotnosťami prebiehajúci pri jadrových reakciách vo vnútri hviezd

oxosyntéza -y ž. ‹g› chem. katalytická reakcia oxidu uhoľnatého s olefínmi a vodíkom

proteosyntéza -y ž. ‹g› biochem. syntézaa bielkovinových molekúl z aminokyselín, riadená genetickým aparátom bunky

 

Posledné hľadané

inovatívny
holotyp
atómový
intruzívny
remedium
infrazvukový
dikumarol, dikumarín
KONSOLIDOVANý
generálny
ergoterapia

Najhľadanejšie

kognitívny
inkluzívny
koherentný
valídny
viktimizácia
inovatívny
pukerlík
Kompulzivny
invazívny
detegovať