Výsledok hľadania pre slovo: Koherentny

koherencia -ie ž. ‹l› kniž. a odb. súvislosť, spojitosť: fyz. spoločný časový aj miestny pôvod: koherencia optického žiarenia; oznam. tech. vlastnosť elektromagnetického poľa opisujúca správanie tohto poľa v čase a priestore; lingv. koherencia textu vzťah dvoch (al. viacerých) významových zložiek textu, pri ktorom jeden významový prvok predpokladá iný, jeho interpretácia je od neho závislá; psych. vzťah medzi psychickými vlastnosťami, procesmi a funkciami patriacimi k sebe (op. inkoherencia); sociol. skupinová súdržnosť v malej skupine zisťovaná sociometrickými technikami;

koherenčný príd.: odb. koherenčná teória; filoz. koherenčné chápanie pravdy (hlavne v novopozitivizme) považujúce za kritérium pravdivosti vety jej odvoditeľnosť v rámci daného systému viet vybudovaného v zhode s logickými zákonmi a pravidlami logickej syntaxe; psych. teória, podľa ktorej psychické elementy (pocity) vstupujú samy od seba do špecifických spojení (konfigurácií) na základe afinity;

koherentný príd. kniž. a odb. súvislý, spojitý (op. inkoherentný): fyz. koherentné svetlo vychádzajúce z bodového zdroja, monochromatické; koherentné vlnenie majúce rovnakú frekvenciu, rovnaký smer kmitania a rovnakú fázu al. rovnaký rozdiel fáz; jad. fyz. koherentný rozptyl rozptyl fotónu elektrónom, pri ktorom sa mení smer jeho letu bez zmeny energie; poľn. koherentná skladba pôdy v ktorej sa pôdne častice vzájomne priťahujú svojimi povrchmi bez účasti obalových dipólov

inkoherencia -ie ž. ‹l› kniž. a odb. nesúvislosť, roztrieštenosť, rozklad, rozpad (op. koherencia): fyz. neexistencia pevných fázových vzťahov medzi kmitmi al. vlnením; lek., psych. nedostatok vnútornej spojitosti medzi prvkami psychických procesov, obsahov a funkcií porušujúci mentálny prejav; inkoherencia myslenia stav, keď myslenie je nesúvislé, reč nezrozumiteľná;

inkoherentný príd. kniž. a odb. nesúvislý, rozkladný (op. koherentný): fyz., tech. inkoherentná jednotka obsahujúca vo svojej definičnej rovnici číselný súčiniteľ rôzny od jednej

<<< rekogničný inkolát >>>
 

Posledné hľadané

Koherentny
katapult
teória
renesancia
rachitik
stereokomparátor
komenzal
agitato
impertinentný
neurómový

Najhľadanejšie

votívny
interagovať
Validny
koherentný
kesonár
inkluzívny
progresívny
Kognitívny
Indoktrinacia
labouristický