Výsledok hľadania pre slovo: progres

progresia -ie ž. ‹l› kniž. a odb. postup, vzostup, zväčšenie, rast, pokrok (op. degresia): progresia výroby; lek. vývoj choroby; ver. spr. daňová progresia stanovenie daňových sadzieb tak, že na vyšší daňový základ je uvalená vyššia sadzba; ekol. narastanie populačnej hustoty organizmov pred progradáciou, gradácia

progresista -u m. ‹l› hist. (v r. 1912 – 1917) člen rus. politickej strany požadujúci v rámci progresívneho bloku statkárskych frakcií umiernené reformy

progresivita -y ž. ‹l› kniž. progresívnosť

progresívny príd. ‹l›

1. vzostupný, pokrokový (op. regresívny): biol. progresívne formy prejavujúce znaky pokročilejšieho vývoja, ktoré pôvodnej forme chýbajú; hud. progresívny džez džezová orchestrálna tvorba 2. pol. 40. rokov 20. stor. využívajúca prvky európ. hudby

2. odb. zväčšujúci sa, rozmáhajúci sa, postupujúci, šíriaci sa: lek. postupne sa zhoršujúci: progresívna paralýza postupné ochorenie mozgu prejavujúce sa niekoľko rokov po syfilitickej infekcii; ver. spr. progresívne zdanenie podľa daňovej progresie; účt. progresívne náklady stúpajúce; lingv. progresívna asimilácia postupná;

progresívne prísl.;

progresívnosť -ti ž. progresivita

progres -u m. ‹l› kniž. progresia, pokrok: biol. spôsob vývoja živej prírody zahŕňajúci smer od nižšej formy k vyššej, od menej dokonalej k dokonalejšej

<<< progrediencia prohibícia >>>
 

Posledné hľadané

inkognito
progresia
gymnázium
tirónsky
imaginárny
predikát
skulérsky
arogantnosť
Zonacia
progresívny

Najhľadanejšie

kognitívny
kurikulum
inkluzívny
progresívny
behaviorálny
anamnéza
interagovať
inklúzia
indoktrinácia
komparzista