Výsledok hľadania pre slovo: mentálny

mentálny príd. ‹l› myšlienkový, duševný, psychický: mentálna schopnosť, vyspelosť; ped. mentálny vek stupeň duševnej vyspelosti (podľa rokov, mesiacov); psych., lek. mentálna retardácia;

mentálne prísl.: mentálne zaostalý;

mentálnosť -ti ž.

environmentálnyenvironment

environment -u m. ‹f›

1. ekol. prostredie a človek ako jediný neoddeliteľný celok; životné prostredie; vzťah človeka a prostredia

2. výtv. v pop-arte plastika zaberajúca celý okolitý priestor; súčasť happeningových akcií, dokument týchto akcií;

environmentálny príd. týkajúci sa životného prostredia

experimentálny príd. založený na experimentovaní, pokusný: experimentálna metóda; psych. experimentálna psychológia smer využívajúci metodiku pokusov na získavanie teoretických poznatkov a ich aplikáciu; lit. experimentálna poézia založená na básnicky voľnom zaobchádzaní s jazykom a na experimentoch s novými literárnymi výrazovými prostriedkami; jad. fyz. experimentálny reaktor určený na modelové overovanie niektorých vlastností vyvíjaných reaktorov; biol. experimentálna morfológia hraničný odbor medzi fyziológiou a morfológiou rastlín skúmajúci súbor utváracích procesov v rastlinách;

experimentálne prísl.: experimentálne pracovať

fundamentálny príd. ‹l› kniž. a odb. základný, hlavný, podstatný: filoz. fundamentálna ontológia Heideggerova obmena fenomenológie, ktorá pozabudnutý problém bytia a jeho zmyslu opäť kladie do základov filozofie, a to najmä v súvislosti s ľudským pobytom (Dasein); cirk. fundamentálna teológia týkajúca sa základných predpokladov bohoslovia; fyz. fundamentálne konštanty; fundamentálna frekvencia základný kmitočet, obyčajne najnižší, v ktorom je kmitajúca sústava schopná kmitať; astron. fundamentálne hviezdy ktorých polohy sú určené absolútne (vzhľadom na jarný bod a na nebeský rovník); fundamentálna astronómia zaoberajúca sa určovaním presných absolútnych polôh hviezd; fundamentálny katalóg obsahujúci presné súradnice fundamentálnych hviezd; hud. fundamentálny bas generálny;

fundamentálne prísl.;

fundamentálnosť

inštrumentálny1 príd. k inštrument 1, 2; hud. inštrumentálna hudba určená pre nástroje a nimi interpretovaná (na rozdiel od vokálnej hudby); lek. inštrumentálne vybavenie operačnej sály chirurgickými nástrojmi; chem. inštrumentálna analýza súbor metód al. metodík analytickej chémie s využitím prístrojovej techniky; – psych. inštrumentálne aktivity činnosti, ktoré sú nástrojom na dosiahnutie konkrétneho cieľa; činnosť vykonávaná človekom al. zvieraťom s použitím nástroja; inštrumentálne podmieňovanie určité nepodmienené správanie závislé od výkonu naučenej odpovede, operantné podmieňovanie;

inštrumentálne prísl.;

inštrumentálnosť -ti ž.

inštrumentálny2inštrumentál

inštrumentál -u m. ‹l› lingv. nepriamy pád (na otázku kým, čím) vyjadrujúci priamy objekt (zaoberať sa niečím) al. nepriamy objekt (natrieť chlieb maslom), v pasíve pôvodcu deja (vyrobený súkromnou firmou), častejšie príslovkové určenie prostriedku, nástroja (prísť autom), miesta (za záhradou), času (chvíľami) a pod., siedmy pád; tvar tohto pádu;

inštrumentálny2, inštrumentálový príd. lingv. inštrumentálnna väzba; inštrumentálnna, inštrumentálnová koncovka

momentálny príd. ‹l› taký, ktorý sa práve deje, okamžitý: momentálna potreba, situácia, momentálny nápad;

<<< sentimentalita momentálne >>>
 

Posledné hľadané

akologický
akontácia
axiológia
maximalizácia
akademický
aklimácia
akyanopsia
ekotyp
vulvový
aerobióza

Najhľadanejšie

inkluzívny
interagovať
kompulzivny
ambientný
behaviorálny
kognitívny
indoktrinácia
Koherentný
homofóbny
maskulínny