Výsledok hľadania pre slovo: chémia

chémia -ie ž. ‹g›

1. veda o zákonitostiach, ktorými sa riadi združovanie atómov, iónov a molekúl do zložitejších celkov, o ich premenách a zmenách ich vnútornej štruktúry: anorganická, organická ch.; lekárska ch.; úžitková, priemyselná ch.

2. hovor. chemické látky: potraviny bez ch-ie;

chemický príd.: ch. prvok; ch-é zlúčeniny; ch-á značka; ch. vzorec; ch-é zákony; ch-á reakcia; ch-á analýza, syntéza; ch-é laboratórium; ch-é inžinierstvo; ch. priemysel; ch-é čistenie; bojové ch-é látky;

chemicky prísl.: ch. čistá látka; ch. viazaná voda; ch. vyčistiť

agrochémia -ie ž. ‹g› časť chémie vzťahujúca sa na poľnohospodárstvo, najmä na rastlinnú výrobu;

agrochemický príd.

astrochémia -ie ž. ‹g› odbor zaoberajúci sa chemickým zložením nebeských telies a chemickými reakciami prebiehajúcimi vo vesmíre

biochémia -ie ž. ‹g› vedný odbor zaoberajúci sa zložením, premenami a funkciou látok v živej hmote

geobiochémia -ie ž. ‹g› odbor zaoberajúci sa vzťahom živých organizmov k nerastnému prostrediu a ich vzájomnými interakciami

paleobiochémia -ie ž. ‹g› odbor biochémie skúmajúci chemickú stavbu vymretých organizmov a chemické pochody pri ich fosilizácii

xenobiochémia -ie ž. ‹g› vedný odbor zaoberajúci sa premenami organizmu cudzích látok za účasti pôsobenia biologických systémov

atmogeochémia -ie ž. ‹g› súčasť geochémie sledujúca rozloženie plynov v geologických materiáloch

biogeochémia -ie ž. ‹g› odvetvie geochémie študujúce účasť živej hmoty a produktov jej rozkladu pri kolobehu látok v zemskej kôre;

biogeochemický príd.

cytochémia -ie ž. ‹g› biol. biochemická cytológia študujúca chemické zloženie a metabolizmus buniek

elektrochémia -ie ž. ‹g› odbor fyzikálnej chémie zaoberajúci sa štúdiom dejov, ktoré nastávajú pri premenách elektrickej a chemickej energie a ich využitím;

elektrochemický príd.: elektrochemický proces využívajúci elektrický prúd; elektrochemická korózia pri ktorej sa reakčná energia korózie prejavuje vo forme elektrického prúdu; elektrochemický ekvivalent množstvo látky, ktorú možno vylúčiť elektrolýzou na elektróde pri prechode náboja rovnajúceho sa jednému coulombu

fotochémia -ie ž. ‹g› odbor chémie zaoberajúci sa účinkom žiarenia na chemické zlúčeniny a chemické reakcie;

fotochemický príd.: vyhotoviť kópiu obrazu fotochemickm spôsobom; fotochemický rozklad látky; odb. fotochemická premena chemická látková reakcia vyvolaná žiarením (napr. slnečným); fotochemická reakcia fotosyntéza v rastlinách;

<<< elektrochemický fotochemicky >>>
 

Posledné hľadané

alikvotné
korešpondencia
entita
automatizmus
aurorálny
orangutan
intencia
konfigurácia
pité
uniforma

Najhľadanejšie

kognitívny
kurikulum
inkluzívny
progresívny
behaviorálny
anamnéza
interagovať
inklúzia
indoktrinácia
komparzista