Výsledok hľadania pre slovo: chemický

chémia -ie ž. ‹g›

1. veda o zákonitostiach, ktorými sa riadi združovanie atómov, iónov a molekúl do zložitejších celkov, o ich premenách a zmenách ich vnútornej štruktúry: anorganická, organická ch.; lekárska ch.; úžitková, priemyselná ch.

2. hovor. chemické látky: potraviny bez ch-ie;

chemický príd.: ch. prvok; ch-é zlúčeniny; ch-á značka; ch. vzorec; ch-é zákony; ch-á reakcia; ch-á analýza, syntéza; ch-é laboratórium; ch-é inžinierstvo; ch. priemysel; ch-é čistenie; bojové ch-é látky;

chemicky prísl.: ch. čistá látka; ch. viazaná voda; ch. vyčistiť

agrochémia -ie ž. ‹g› časť chémie vzťahujúca sa na poľnohospodárstvo, najmä na rastlinnú výrobu;

agrochemický príd.

biogeochémia -ie ž. ‹g› odvetvie geochémie študujúce účasť živej hmoty a produktov jej rozkladu pri kolobehu látok v zemskej kôre;

biogeochemický príd.

elektrochémia -ie ž. ‹g› odbor fyzikálnej chémie zaoberajúci sa štúdiom dejov, ktoré nastávajú pri premenách elektrickej a chemickej energie a ich využitím;

elektrochemický príd.: elektrochemický proces využívajúci elektrický prúd; elektrochemická korózia pri ktorej sa reakčná energia korózie prejavuje vo forme elektrického prúdu; elektrochemický ekvivalent množstvo látky, ktorú možno vylúčiť elektrolýzou na elektróde pri prechode náboja rovnajúceho sa jednému coulombu

alochemický príd. ‹g› geol. týkajúci sa procesov, ktoré sa spájajú s látkovými presunmi v chemickom zložení výslednej horniny proti východiskovej hornine: alochemická metamorfóza

biochemický príd. k biochémia, k biochemik: biochemické laboratórium

fotochémia -ie ž. ‹g› odbor chémie zaoberajúci sa účinkom žiarenia na chemické zlúčeniny a chemické reakcie;

fotochemický príd.: vyhotoviť kópiu obrazu fotochemickm spôsobom; fotochemický rozklad látky; odb. fotochemická premena chemická látková reakcia vyvolaná žiarením (napr. slnečným); fotochemická reakcia fotosyntéza v rastlinách;

fotochemicky prísl.

fyzikálnochemický príd. týkajúci sa fyzikálnej chémie: fyzikálnochemicke metódy

geochémia -ie ž. ‹g› odbor zaoberajúci sa štúdiom chemického zloženia pevnej zemskej kôry a zákonitosťami priestorového a časového rozmiestňovania chemických prvkov v nej;

geochemický príd.: geochemická klasifikácia prvkov

hydrochémia -ie ž. ‹g› odbor chémie zaoberajúci sa vodou ako súčasťou geochemického systému a technológiou vody;

<<< elektrochemický hydrochemický >>>
 

Posledné hľadané

produktívny
akalkúlia
xerofília
inklúzia
psychika
papaverín
intronizácia
promptnosť
barograf
pozitrónový

Najhľadanejšie

votívny
interagovať
Validny
koherentný
kesonár
inkluzívny
progresívny
Kognitívny
Indoktrinacia
labouristický