Výsledok hľadania pre slovo: mentálny

mentálny príd. ‹l› myšlienkový, duševný, psychický: mentálna schopnosť, vyspelosť; ped. mentálny vek stupeň duševnej vyspelosti (podľa rokov, mesiacov); psych., lek. mentálna retardáciaa;

mentálne prísl.: mentálne zaostalý;

mentálnosť -ti ž.

environmentálnyenvironment

environment -u m. ‹f›

1. ekol. prostredie a človek ako jediný neoddeliteľný celok; životné prostredie; vzťah človeka a prostredia

2. výtv. v pop-arte plastika zaberajúca celý okolitý priestor; súčasť happeningových akcií, dokument týchto akcií;

environmentálny príd. týkajúci sa životného prostredia

experimentálny príd. založený na experimentovaní, pokusný: experimentálna metódaa; psych. experimentálna psychológia smer využívajúci metodiku pokusov na získavanie teoretických poznatkov a ich aplikáciu; lit. experimentálna poéziaa založená na básnicky voľnom zaobchádzaní s jazykom a na experimentoch s novými literárnymi výrazovými prostriedkami; jad. fyz. experimentálny reaktor určený na modelové overovanie niektorých vlastností vyvíjaných reaktorov; biol. experimentálna morfológiaa hraničný odbor medzi fyziológiou a morfológiou rastlín skúmajúci súbor utváracích procesov v rastlinách;

experimentálne prísl.: experimentálne pracovať

fundamentálny príd. ‹l› kniž. a odb. základný, hlavný, podstatný: filoz. fundamentálna ontológiaa Heideggerova obmena fenomenológie, ktorá pozabudnutý problémm bytia a jeho zmyslu opäť kladie do základov filozofie, a to najmä v súvislosti s ľudským pobytom (Dasein); cirk. fundamentálna teológiaa týkajúca sa základných predpokladov bohoslovia; fyz. fundamentálnee konštanty; fundamentálna frekvencia základný kmitočet, obyčajne najnižší, v ktorom je kmitajúca sústava schopná kmitať; astron. fundamentálnee hviezdy ktorých polohy sú určené absolútnee (vzhľadom na jarný bod a na nebeský rovník); fundamentálna astronómiaa zaoberajúca sa určovaním presných absolútnych polôh hviezd; fundamentálny katalógg obsahujúci presné súradnice fundamentálnych hviezd; hud. fundamentálny bas generálnyy;

fundamentálne prísl.;

fundamentálnosť

inštrumentálny1 príd. k inštrumentt 1, 2; hud. inštrumentálna hudba určená pre nástroje a nimi interpretovaná (na rozdiel od vokálnej hudby); lek. inštrumentálnene vybavenie operačnej sály chirurgickými nástrojmi; chem. inštrumentálna analýzaa súbor metód al. metodík analytickej chémie s využitím prístrojovej techniky; – psych. inštrumentálnene aktivity činnosti, ktoré sú nástrojom na dosiahnutie konkrétneho cieľa; činnosť vykonávaná človekom al. zvieraťom s použitím nástroja; inštrumentálnene podmieňovanie určité nepodmienené správanie závislé od výkonu naučenej odpovede, operantné podmieňovanie;

inštrumentálne prísl.;

inštrumentálnosť -ti ž.

inštrumentálny2inštrumentáll

inštrumentál -u m. ‹l› lingv. nepriamy pád (na otázku kým, čím) vyjadrujúci priamy objekt (zaoberať sa niečím) al. nepriamy objekt (natrieť chlieb maslom), v pasíve pôvodcu deja (vyrobený súkromnou firmou), častejšie príslovkové určenie prostriedku, nástroja (prísť autom), miesta (za záhradou), času (chvíľami) a pod., siedmy pád; tvar tohto pádu;

inštrumentálny2, inštrumentálový príd. lingv. inštrumentálnna väzba; inštrumentálnna, inštrumentálnová koncovka

momentálny príd. ‹l› taký, ktorý sa práve deje, okamžitý: momentálna potreba, situáciaa, momentálny nápad;

 

Posledné hľadané

overal
etyléter
drénovať
varieta
crack
taška
projektor
pekanový
lokálne
hydrofília

Najhľadanejšie

inkluzívny
kognitívny
koherentný
inovatívny
Validný
Viktimizácia
kumulatívne
kompulzívny
invazívny
antonymický, antonymný